อาจารย์ ประณมกร อัมพรพรรดิ์


Facebook : https://www.facebook.com/pranomkorn.ampornphan

Line ID :

E-mail : pranomkorn@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0615478993

ช่องทางอื่นๆ :

สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์