ผศ.ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์


Facebook : https://www.facebook.com/nattilas

Line ID : 1234nats

E-mail : nattila@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0971653397

ช่องทางอื่นๆ : nattilas@gmail.com

สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์