อาจารย์สมคิด ตันเก็ง


Facebook : AJ Nut

Line ID : pvnut

E-mail : Somkid.tan@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0957703262

ช่องทางอื่นๆ :

สาขา : การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย