อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ


Facebook : Nopparat Wairojjana

Line ID : 9NUI8

E-mail : nopparat@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0982702188

ช่องทางอื่นๆ :

สาขา : คณิตศาสตร์ประยุกต์