อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส


Facebook : poom ck pas

Line ID : annona1625

E-mail : pannarat@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0818104672

ช่องทางอื่นๆ :

สาขา : นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟแวร์