อาจารย์ กิตติศักดิ์  สิงห์สูงเนิน


Facebook : https://www.facebook.com/mrteecom

Line ID : mrteecom

E-mail : kittisak.sing@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0613826151

ช่องทางอื่นๆ :

สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ