นุ่งซิ่น เล่นสงกรานต์


อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรม “นุ่งซิ่น เล่นสงกรานต์ “ 7 เมษายน 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
                 


วันที่ 07-04-2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์