โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะที่เป็นเลิศ (EdPEx)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะที่เป็นเลิศ (EdPEx) วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนวทางในการเขียนรายงาน EdPEx ให้แก่คณะกรรมการ EdPEx ระดับคณะ
     


วันที่ 02-04-2564
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์