การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 8


เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาประเทศ” โดยมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้
             


วันที่ 26-03-2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์