เทคนิคการโพสต์ขายสินค้าออนไลน์ให้มี “ยอดปัง ตังค์มา” ด้วยมือถือ


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ : เทคนิคการโพสต์ขายสินค้าออนไลน์ให้มี “ยอดปัง ตังค์มา” ด้วยมือถือ วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์




                   






วันที่ 05-08-2563
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์