ประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 ราชภัฏ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 ราชภัฏ วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและได้รับรางวัลการนำเสนอประเภทการบรรยายและประเภทโปสเตอร์
                                   


วันที่ 31-01-2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม