กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

                 


วันที่ 15-01-2563
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด (ศูนย์มาตรวิทยา แก่งคอย) จังหวัดสระบุรี