คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 9

                                   


วันที่ 08-01-2563
ณ บริเวณอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ถึงที่ทำการไปรษณีย์