คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้แก่นักศึกษา

         


วันที่ 08-01-2563
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทย์