คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรมVRU Family Happy New Year 2020

                                   


วันที่ 25-12-2562
ณ ลานสร้างสุขบริเวณอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์