หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ การพัฒนาอาจารย์หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและพัฒนาผลงานทางวิชาการ

     


วันที่ 25-12-2562
ณ ห้องประชุมการเวก