โครงการพิเศษอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมงานวิจัยระดับนานาชาติ ด้านการประยุกต์ทฤษฎีจุดตรึงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                                   


วันที่ 19-12-2562
ณ ห้องประชุม SCC 2504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์