คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

                                   


วันที่ 15-12-2562
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ