โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อน นวัตกรรม และ BCG ไทยสู่เชิงพาณิชย์

                                   


วันที่ 13-12-2562
ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ