กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การบริหารจัดการวารสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และ Scopus”

         


วันที่ 12-12-2562
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์