ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์กับนักศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   


วันที่ 01-12-2562
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทย์ฯ