คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

     


วันที่ 28-11-2562
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"