กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้และแนวทางการแก้ปัญหาการเบิกจ่าย

           


วันที่ 26-11-2562
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์