การประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการ ASTC 2020

     


วันที่ 19-11-2562
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์