โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในประเทศอินเดีย

           


วันที่ 13-11-2562
วัดไทยพุทธคยา และ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์