ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาภายในคณะ "Sci-tech Games"

     


วันที่ 30-10-2562
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี