ค่านิยมหลัก

Core value ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจากคำว่า SCI