ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ วารการประชุม ครั้ง/ปี
1 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 6/2565
2 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 5/2565
3 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 4/2565
4 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 3/2565
5 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 2/2565
6 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 1/2565