ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ วารการประชุม ครั้ง/ปี
1 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 2/2566
2 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 1/2566