ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ วารการประชุม ครั้ง/ปี
1 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ 2/2566
2 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ 1/2566