ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ วารการประชุม ครั้ง/ปี
1 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ 7/2565
2 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ 6/2565
3 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ 5/2565
4 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ 4/2565
5 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ 3/2565
6 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ 2/2565
7 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ 1/2565