วันที่จัดงาน 19/03/63

สถานที่จัดงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์