บุคลากรสายสนับสนุน


นาง กนกพร สัณห์ฤทัย
(pp3647@gmail.com)


นาง กนกพร สัณห์ฤทัย


นางสาว ณัฐนิชา กสิกรณ์


นางสาว ทวีพร พันสวัสดิ์


นางสาว พัสตราภรณ์ แสงปัญญา


นางสาว ภัศรา วงค์สุดี


นาย ศราวุฒิ โปนา


นางสาว สุชัญญา ปิ่นสวัสดิ์


นาย เขมศักดิ์ เพ็ชรดีคาย
(khemmasak.phet@vru.ac.th)