บุคลากรสายสนับสนุน

สำนักงานคณบดี

นาง กนกพร สัณห์ฤทัย

นาง กนกพร สัณห์ฤทัย

สำนักงานคณบดี (pp3647@gmail.com)

นาง กนกพร สัณห์ฤทัย


สำนักงานคณบดี
(pp3647@gmail.com)
นางสาว กรรณิการ์ วงษ์บัณฑิต

นางสาว กรรณิการ์ วงษ์บัณฑิต

สำนักงานคณบดี ()

นางสาว กรรณิการ์ วงษ์บัณฑิต


สำนักงานคณบดี
()
นางสาว ณัฐนิชา กสิกรณ์

นางสาว ณัฐนิชา กสิกรณ์

สำนักงานคณบดี ()

นางสาว ณัฐนิชา กสิกรณ์


สำนักงานคณบดี
()
นางสาว ประทุม พรรณปัญญา

นางสาว ประทุม พรรณปัญญา

สำนักงานคณบดี ()

นางสาว ประทุม พรรณปัญญา


สำนักงานคณบดี
()
นางสาว พัสตราภรณ์  แสงปัญญา

นางสาว พัสตราภรณ์ แสงปัญญา

สำนักงานคณบดี ()

นางสาว พัสตราภรณ์ แสงปัญญา


สำนักงานคณบดี
()
นางสาว วันเพ็ญ อินวอ

นางสาว วันเพ็ญ อินวอ

สำนักงานคณบดี ()

นางสาว วันเพ็ญ อินวอ


สำนักงานคณบดี
()
นาย ศราวุฒิ โปนา

นาย ศราวุฒิ โปนา

สำนักงานคณบดี (sarawut.po@vru.ac.th)

นาย ศราวุฒิ โปนา


สำนักงานคณบดี
(sarawut.po@vru.ac.th)
นาย เขมศักดิ์ เพ็ชรดีคาย

นาย เขมศักดิ์ เพ็ชรดีคาย

สำนักงานคณบดี (khemmasak.phet@vru.ac.th)

นาย เขมศักดิ์ เพ็ชรดีคาย


สำนักงานคณบดี
(khemmasak.phet@vru.ac.th)
นางสาว เบ็ญจมาศ นามณรงค์

นางสาว เบ็ญจมาศ นามณรงค์

สำนักงานคณบดี ()

นางสาว เบ็ญจมาศ นามณรงค์


สำนักงานคณบดี
()
นางสาว แพรพลอย พุทธาวงษ์

นางสาว แพรพลอย พุทธาวงษ์

สำนักงานคณบดี ()

นางสาว แพรพลอย พุทธาวงษ์


สำนักงานคณบดี
()

ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาว งามเนตร ระพันธ์

นางสาว งามเนตร ระพันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ()

นางสาว งามเนตร ระพันธ์


ศูนย์วิทยาศาสตร์
()
นาง ตะวันฉาย บุญประกอบศุภรางค์

นาง ตะวันฉาย บุญประกอบศุภรางค์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ()

นาง ตะวันฉาย บุญประกอบศุภรางค์


ศูนย์วิทยาศาสตร์
()
นาง นริศรา เงินยวง

นาง นริศรา เงินยวง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ()

นาง นริศรา เงินยวง


ศูนย์วิทยาศาสตร์
()
นางสาว รัตนาภรณ์ พุทธพรทิพย์

นางสาว รัตนาภรณ์ พุทธพรทิพย์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ()

นางสาว รัตนาภรณ์ พุทธพรทิพย์


ศูนย์วิทยาศาสตร์
()
นางสาว สุพิณยา อรุณจันทร์

นางสาว สุพิณยา อรุณจันทร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ()

นางสาว สุพิณยา อรุณจันทร์


ศูนย์วิทยาศาสตร์
()
นาง อนัญญา นาคหัสดีย์

นาง อนัญญา นาคหัสดีย์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ()

นาง อนัญญา นาคหัสดีย์


ศูนย์วิทยาศาสตร์
()
นางสาว เยาวนารถ งามนนท์

นางสาว เยาวนารถ งามนนท์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ()

นางสาว เยาวนารถ งามนนท์


ศูนย์วิทยาศาสตร์
()

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

นางสาว สุชัญญา ปิ่นสวัสดิ์

นางสาว สุชัญญา ปิ่นสวัสดิ์

คหกรรมศาสตร์ ()

นางสาว สุชัญญา ปิ่นสวัสดิ์


คหกรรมศาสตร์
()
นางสาว ทวีพร พันสวัสดิ์

นางสาว ทวีพร พันสวัสดิ์

โภชนาการและการกำหนดอาหาร ()

นางสาว ทวีพร พันสวัสดิ์


โภชนาการและการกำหนดอาหาร
()
นางสาว ภัศรา  วงค์สุดี

นางสาว ภัศรา วงค์สุดี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ()

นางสาว ภัศรา วงค์สุดี


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
()
นาย เนติวิทย์ วรรณโชติ

นาย เนติวิทย์ วรรณโชติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ()

นาย เนติวิทย์ วรรณโชติ


เทคโนโลยีสารสนเทศ
()
นางสาว พิมพ์นารา นิลฤทธิ์

นางสาว พิมพ์นารา นิลฤทธิ์

นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ ()

นางสาว พิมพ์นารา นิลฤทธิ์


นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
()
นางสาว ประกายรุ่ง โกมุติบาล

นางสาว ประกายรุ่ง โกมุติบาล

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ()

นางสาว ประกายรุ่ง โกมุติบาล


อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
()
นาย ธนา ละมะณี

นาย ธนา ละมะณี

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ()

นาย ธนา ละมะณี


วิทยาการคอมพิวเตอร์
()