บุคลากรสายวิชาการ

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา


นางสาว ปุณยนุช นิลแสง
()


ผศ.ดร. ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
(pannraphat@vru.ac.th)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


ผศ. มณทิพย์ จันทร์แก้ว


ผศ.ดร. นิสา พักตร์วิไล


ผศ. ณัฐสิมา โทขันธ์


ผศ. วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา

ศูนย์วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์ประยุกต์


นางสาว นพมาศ ประทุมสูตร
(noppamas.pra@vru.ac.th)


ผศ. เบญจมาศ แก้วนุช
(banben9954@gmail.com)


ผศ. โยธิน กัลยาเลิศ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย


นางสาว ชลลดา พละราช


นางสาว พชรกมล กลั่นบุศย์


นางสาว บุษยา จูงาม


นาง จินต์จุฑา ขำทอง


นาง อรวรรณ ชำนาญพุดซา


นางสาว ขวัญแข สงัดวงศ์


นางสาว วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์

สำนักงานคณบดี

โภชนาการและการกำหนดอาหาร


นางสาว ศกุนตาล์ มานะกล้า


อ. ใยแพร ชาตรี


นางสาว จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง


อ. ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์
(pattamaporn@vru.ac.th)


นางสาว สุจา​ริณี​ สังข์​วรรณะ​

คณิตศาสตร์ประยุกต์


นางสาว สิโรรัตน์ จั่นงาม


นางสาว จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง
()


นางสาว ณัฐกาญจน์ นำพันธุ์วิวัฒน์
(nattakarn.num@vru.ac.th)


นาย ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์
(nuttapong@vru.ac.th)


ผศ.ดร. ดรุณี หันวิสัย
(darunee.hun@vru.ac.th)


นางสาว ณภัทณ์จันทร์ ด่านสวัสดิ์
(napattchan@vru.ac.th)


นางสาว วิริยาภรณ์ กล่อมสังข์เจริญ
(wiriyabhorn@vru.ac.th)


นางสาว ฐิติมา เกษาหอม
(thiti.kesa@gmail.com)


ดร. สุภาวิณี ขันคำ
(supawinee@vru.ac.th)


อ.ดร. นพรัตน์ ไวโรจนะ
(Nopparat@vru.ac.th)


นาย คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
(kachin@vru.ac.th)


นางสาว สุนันทา ศรีโสภา
(sunanta.sri@vru.ac.th)

เทคโนโลยีสารสนเทศ


อ. มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์


อ. ไพรินทร์ มีศรี
(phairin@vru.ac.th)

มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ


นาย วรายุทธ์ อัครพัฒนพงษ์


ผศ.ดร. เยาวภา แสงพยับ

คหกรรมศาสตร์

นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาว ศิรภัสสร พันธะสา

นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์


นางสาว สุรินทร์ อุ่นแสน

วิทยาการคอมพิวเตอร์


นางสาว ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์


นาย วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
(wiwat@vru.ac.th)


นาย วิศรุต ขวัญคุ้ม
(wisrut@vru.ac.th)

เคมี


ผศ.ดร. ณพัฐอร บัวฉุน


นาง ณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร


รศ.ดร. มานะ ขาวเมฆ


นาย ปรินทร เต็มญารศิลป์


นางสาว สุวิมล สืบค้า

นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์


ผศ.ดร. พรรณวิภา แพงศรี
(phanwipa@vru.ac.th)


ผศ.ดร. วัฒนา อัจฉริยะโพธา
(wattana@vru.ac.th)


นาย ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์


นางสาว มัทนภรณ์ ใหม่คามิ
()

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำหรับ อ. ที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะ)