บุคลากรสายวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ผศ.ดร. ปุณยนุช นิลแสง

ผศ.ดร. ปุณยนุช นิลแสง

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ()
  -->

ผศ.ดร. ปุณยนุช นิลแสง


วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
()
ผศ.ดร. ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

ผศ.ดร. ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (pannraphat@vru.ac.th)
  -->

ผศ.ดร. ปัณณ์รภัส ถกลภักดี


วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
(pannraphat@vru.ac.th)
รศ.ดร. ศศมล ผาสุข

รศ.ดร. ศศมล ผาสุข

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ()
  -->

รศ.ดร. ศศมล ผาสุข


วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
()

หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

อ. สิโรรัตน์ จั่นงาม

อ. สิโรรัตน์ จั่นงาม

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) (sirorath@vru.ac.th)

อ. สิโรรัตน์ จั่นงาม


คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
(sirorath@vru.ac.th)
อ. จุฑารัตน์  โพธิ์หลวง

อ. จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) ()

อ. จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง


คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
()
อ.ดร. ณัฐกาญจน์ นำพันธุ์วิวัฒน์

อ.ดร. ณัฐกาญจน์ นำพันธุ์วิวัฒน์

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) (nattakarn.num@vru.ac.th)

อ.ดร. ณัฐกาญจน์ นำพันธุ์วิวัฒน์


คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
(nattakarn.num@vru.ac.th)
อ. ณัฐพงศ์  วัฒนศิริพงษ์

อ. ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) (nuttapong@vru.ac.th)

อ. ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์


คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
(nuttapong@vru.ac.th)
ผศ.ดร. ดรุณี หันวิสัย

ผศ.ดร. ดรุณี หันวิสัย

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) (darunee.hun@vru.ac.th)

ผศ.ดร. ดรุณี หันวิสัย


คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
(darunee.hun@vru.ac.th)
อ. วิริยาภรณ์ กล่อมสังข์เจริญ

อ. วิริยาภรณ์ กล่อมสังข์เจริญ

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) (wiriyabhorn@vru.ac.th)

อ. วิริยาภรณ์ กล่อมสังข์เจริญ


คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
(wiriyabhorn@vru.ac.th)
อ. ฐิติมา เกษาหอม

อ. ฐิติมา เกษาหอม

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) (thiti.kesa@gmail.com)

อ. ฐิติมา เกษาหอม


คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
(thiti.kesa@gmail.com)
ดร. สุภาวิณี ขันคำ

ดร. สุภาวิณี ขันคำ

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) (supawinee@vru.ac.th)

ดร. สุภาวิณี ขันคำ


คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
(supawinee@vru.ac.th)
อ.ดร. นพรัตน์ ไวโรจนะ

อ.ดร. นพรัตน์ ไวโรจนะ

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) (Nopparat@vru.ac.th)

อ.ดร. นพรัตน์ ไวโรจนะ


คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
(Nopparat@vru.ac.th)
ผศ. คชินทร์  โกกนุทาภรณ์

ผศ. คชินทร์ โกกนุทาภรณ์

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) (kachin@vru.ac.th)

ผศ. คชินทร์ โกกนุทาภรณ์


คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
(kachin@vru.ac.th)
อ. สุนันทา ศรีโสภา

อ. สุนันทา ศรีโสภา

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) (sunanta.sri@vru.ac.th)

อ. สุนันทา ศรีโสภา


คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
(sunanta.sri@vru.ac.th)

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ. มัชฌกานต์  เผ่าสวัสดิ์

อ. มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ (matchakan@vru.ac.th)

อ. มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์


เทคโนโลยีสารสนเทศ
(matchakan@vru.ac.th)
ผศ. ไพรินทร์ มีศรี

ผศ. ไพรินทร์ มีศรี

เทคโนโลยีสารสนเทศ (phairin@vru.ac.th)

ผศ. ไพรินทร์ มีศรี


เทคโนโลยีสารสนเทศ
(phairin@vru.ac.th)
ผศ. อมีนา ฉายสุวรรณ

ผศ. อมีนา ฉายสุวรรณ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ()

ผศ. อมีนา ฉายสุวรรณ


เทคโนโลยีสารสนเทศ
()
อ. ไชย มีหนองหว้า

อ. ไชย มีหนองหว้า

เทคโนโลยีสารสนเทศ ()

อ. ไชย มีหนองหว้า


เทคโนโลยีสารสนเทศ
()
ผศ. ทักษิณา วิไลลักษณ์

ผศ. ทักษิณา วิไลลักษณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ ()

ผศ. ทักษิณา วิไลลักษณ์


เทคโนโลยีสารสนเทศ
()
ผศ. กมลมาศ วงษ์ใหญ่

ผศ. กมลมาศ วงษ์ใหญ่

เทคโนโลยีสารสนเทศ ()

ผศ. กมลมาศ วงษ์ใหญ่


เทคโนโลยีสารสนเทศ
()
ผศ. อิงอร วงษ์ศรีรักษา

ผศ. อิงอร วงษ์ศรีรักษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ()

ผศ. อิงอร วงษ์ศรีรักษา


เทคโนโลยีสารสนเทศ
()
ผศ. อัจจิมา มั่นทน

ผศ. อัจจิมา มั่นทน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ()

ผศ. อัจจิมา มั่นทน


เทคโนโลยีสารสนเทศ
()
อ. ชุมพล จันทร์ฉลอง

อ. ชุมพล จันทร์ฉลอง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ()

อ. ชุมพล จันทร์ฉลอง


เทคโนโลยีสารสนเทศ
()
อ. กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน

อ. กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (kittisak.sing@vru.ac.th)

อ. กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน


เทคโนโลยีสารสนเทศ
(kittisak.sing@vru.ac.th)

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ. ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์

ผศ. ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ()

ผศ. ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์


วิทยาการคอมพิวเตอร์
()
ผศ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

ผศ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (wiwat@vru.ac.th)

ผศ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล


วิทยาการคอมพิวเตอร์
(wiwat@vru.ac.th)
อ. วิศรุต ขวัญคุ้ม

อ. วิศรุต ขวัญคุ้ม

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (wisrut@vru.ac.th)

อ. วิศรุต ขวัญคุ้ม


วิทยาการคอมพิวเตอร์
(wisrut@vru.ac.th)
อ. ดาวรถา วีระพันธ์

อ. ดาวรถา วีระพันธ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ()

อ. ดาวรถา วีระพันธ์


วิทยาการคอมพิวเตอร์
()
อ. ประณมกร อัมพรพรรดิ์

อ. ประณมกร อัมพรพรรดิ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ()

อ. ประณมกร อัมพรพรรดิ์


วิทยาการคอมพิวเตอร์
()
ผศ. สุนี ปัญจะเทวคุปต์

ผศ. สุนี ปัญจะเทวคุปต์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ()

ผศ. สุนี ปัญจะเทวคุปต์


วิทยาการคอมพิวเตอร์
()
อ. ชวลิต โควีระวงศ์

อ. ชวลิต โควีระวงศ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ()

อ. ชวลิต โควีระวงศ์


วิทยาการคอมพิวเตอร์
()
อ. ณัฐรดี อนุพงค์

อ. ณัฐรดี อนุพงค์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ()

อ. ณัฐรดี อนุพงค์


วิทยาการคอมพิวเตอร์
()

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ. ชลลดา พละราช

อ. ชลลดา พละราช

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (chonlada.pa@vru.ac.th)

อ. ชลลดา พละราช


อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(chonlada.pa@vru.ac.th)
อ. พชรกมล กลั่นบุศย์

อ. พชรกมล กลั่นบุศย์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (patcharakamon@vru.ac.th)

อ. พชรกมล กลั่นบุศย์


อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(patcharakamon@vru.ac.th)
อ.ดร. บุษยา จูงาม

อ.ดร. บุษยา จูงาม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ()

อ.ดร. บุษยา จูงาม


อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
()
อ.ดร. จินต์จุฑา ขำทอง

อ.ดร. จินต์จุฑา ขำทอง

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ()

อ.ดร. จินต์จุฑา ขำทอง


อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
()
อ. อรวรรณ ชำนาญพุดซา

อ. อรวรรณ ชำนาญพุดซา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (orawan.cham@vru.ac.th)

อ. อรวรรณ ชำนาญพุดซา


อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(orawan.cham@vru.ac.th)
อ. ขวัญแข สงัดวงศ์

อ. ขวัญแข สงัดวงศ์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (khwankhae@vru.ac.th)

อ. ขวัญแข สงัดวงศ์


อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(khwankhae@vru.ac.th)
อ. วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์

อ. วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (watcharaporn@vru.ac.th)

อ. วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์


อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(watcharaporn@vru.ac.th)
อ.ดร. อมตา อุตมะ

อ.ดร. อมตา อุตมะ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ()

อ.ดร. อมตา อุตมะ


อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
()


หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผศ. มณทิพย์ จันทร์แก้ว

ผศ. มณทิพย์ จันทร์แก้ว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (montip@vru.ac.th)

ผศ. มณทิพย์ จันทร์แก้ว


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(montip@vru.ac.th)
ผศ.ดร. นิสา พักตร์วิไล

ผศ.ดร. นิสา พักตร์วิไล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (nisa@vru.ac.th)

ผศ.ดร. นิสา พักตร์วิไล


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(nisa@vru.ac.th)
ผศ.ดร. ณัฐสิมา โทขันธ์

ผศ.ดร. ณัฐสิมา โทขันธ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ()

ผศ.ดร. ณัฐสิมา โทขันธ์


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
()
ผศ.ดร. วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา

ผศ.ดร. วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ()

ผศ.ดร. วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
()
ผศ.ดร. ขนิษฐา ภมรพล

ผศ.ดร. ขนิษฐา ภมรพล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ()

ผศ.ดร. ขนิษฐา ภมรพล


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
()
อ.ดร. ประภาพร ชุลีลัง

อ.ดร. ประภาพร ชุลีลัง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ()

อ.ดร. ประภาพร ชุลีลัง


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
()
อ. ณหทัย โชติกลาง

อ. ณหทัย โชติกลาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ()

อ. ณหทัย โชติกลาง


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
()
อ. ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน

อ. ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ()

อ. ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
()

หลักสูตรเคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

ผศ.ดร. ณพัฐอร บัวฉุน

ผศ.ดร. ณพัฐอร บัวฉุน

เคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) ()

ผศ.ดร. ณพัฐอร บัวฉุน


เคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
()
ผศ.ดร. ณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร

ผศ.ดร. ณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร

เคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) ()

ผศ.ดร. ณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร


เคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
()
รศ.ดร. มานะ ขาวเมฆ

รศ.ดร. มานะ ขาวเมฆ

เคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) (mana@vru.ac.th)

รศ.ดร. มานะ ขาวเมฆ


เคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
(mana@vru.ac.th)
อ.ดร. ปรินทร เต็มญารศิลป์

อ.ดร. ปรินทร เต็มญารศิลป์

เคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) ()

อ.ดร. ปรินทร เต็มญารศิลป์


เคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
()
อ.ดร. สุวิมล สืบค้า

อ.ดร. สุวิมล สืบค้า

เคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) ()

อ.ดร. สุวิมล สืบค้า


เคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
()
อ.ดร. พชรวรรณ รัตนทรงธรรม

อ.ดร. พชรวรรณ รัตนทรงธรรม

เคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) ()

อ.ดร. พชรวรรณ รัตนทรงธรรม


เคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
()

หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์

อ. เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์

อ. เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์

นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ()

อ. เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์


นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
()
อ. ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส

อ. ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส

นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (pannarat@vru.ac.th)

อ. ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส


นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(pannarat@vru.ac.th)
อ. อรรถพร ธนูเพ็ชร์

อ. อรรถพร ธนูเพ็ชร์

นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ()

อ. อรรถพร ธนูเพ็ชร์


นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
()

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์

อ.ดร. สินีนาถ สุขทนารักษ์

อ.ดร. สินีนาถ สุขทนารักษ์

คหกรรมศาสตร์ ()

อ.ดร. สินีนาถ สุขทนารักษ์


คหกรรมศาสตร์
()
อ. พัชรลักษณ์ วัฒนไชย

อ. พัชรลักษณ์ วัฒนไชย

คหกรรมศาสตร์ ()

อ. พัชรลักษณ์ วัฒนไชย


คหกรรมศาสตร์
()
อ. จุรีมาศ ดีอำมาตย์

อ. จุรีมาศ ดีอำมาตย์

คหกรรมศาสตร์ ()

อ. จุรีมาศ ดีอำมาตย์


คหกรรมศาสตร์
()
ผศ. เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา

ผศ. เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา

คหกรรมศาสตร์ ()

ผศ. เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา


คหกรรมศาสตร์
()

หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

อ. ศกุนตาล์  มานะกล้า

อ. ศกุนตาล์ มานะกล้า

โภชนาการและการกำหนดอาหาร (sakunta@vru.ac.th)

อ. ศกุนตาล์ มานะกล้า


โภชนาการและการกำหนดอาหาร
(sakunta@vru.ac.th)
อ. ใยแพร ชาตรี

อ. ใยแพร ชาตรี

โภชนาการและการกำหนดอาหาร ()

อ. ใยแพร ชาตรี


โภชนาการและการกำหนดอาหาร
()
อ. จุฑาวรรณ  นวลจันทร์คง

อ. จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง

โภชนาการและการกำหนดอาหาร ()

อ. จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง


โภชนาการและการกำหนดอาหาร
()
อ. ปัทมาภรณ์  เจริญนนท์

อ. ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์

โภชนาการและการกำหนดอาหาร (pattamaporn@vru.ac.th)

อ. ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์


โภชนาการและการกำหนดอาหาร
(pattamaporn@vru.ac.th)
อ. สุจา​ริณี​ สังข์​วรรณะ​

อ. สุจา​ริณี​ สังข์​วรรณะ​

โภชนาการและการกำหนดอาหาร ()

อ. สุจา​ริณี​ สังข์​วรรณะ​


โภชนาการและการกำหนดอาหาร
()
อ.ดร. สัจนา พัฒนาศักดิ์

อ.ดร. สัจนา พัฒนาศักดิ์

โภชนาการและการกำหนดอาหาร ()

อ.ดร. สัจนา พัฒนาศักดิ์


โภชนาการและการกำหนดอาหาร
()
อ. นันทิภา  แก้วลีลาวรรณ

อ. นันทิภา แก้วลีลาวรรณ

โภชนาการและการกำหนดอาหาร ()

อ. นันทิภา แก้วลีลาวรรณ


โภชนาการและการกำหนดอาหาร
()

หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย

อ. ศิรภัสสร พันธะสา

อ. ศิรภัสสร พันธะสา

การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย ()

อ. ศิรภัสสร พันธะสา


การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
()
ผศ.ดร. รัตถชล อ่างมณี

ผศ.ดร. รัตถชล อ่างมณี

การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย ()

ผศ.ดร. รัตถชล อ่างมณี


การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
()
ผศ.ดร. ตีรณรรถ ศรีสุนนท์

ผศ.ดร. ตีรณรรถ ศรีสุนนท์

การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย ()

ผศ.ดร. ตีรณรรถ ศรีสุนนท์


การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
()
อ. สมคิด ตันเก็ง

อ. สมคิด ตันเก็ง

การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย ()

อ. สมคิด ตันเก็ง


การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
()
อ. นิธิพนธ์ น้อยเผ่า

อ. นิธิพนธ์ น้อยเผ่า

การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย ()

อ. นิธิพนธ์ น้อยเผ่า


การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
()

หลักสูตรนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร. พรรณวิภา  แพงศรี

ผศ.ดร. พรรณวิภา แพงศรี

นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ (phanwipa@vru.ac.th)

ผศ.ดร. พรรณวิภา แพงศรี


นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
(phanwipa@vru.ac.th)
ผศ. วัฒนา  อัจฉริยะโพธา

ผศ. วัฒนา อัจฉริยะโพธา

นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ (wattana@vru.ac.th)

ผศ. วัฒนา อัจฉริยะโพธา


นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
(wattana@vru.ac.th)
ผศ. ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์

ผศ. ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์

นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ ()

ผศ. ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์


นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
()
อ.ดร. มัทนภรณ์ ใหม่คามิ

อ.ดร. มัทนภรณ์ ใหม่คามิ

นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ ()

อ.ดร. มัทนภรณ์ ใหม่คามิ


นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
()
ผศ. ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์

ผศ. ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์

นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ ()

ผศ. ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์


นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
()
รศ.ดร. นฤมล ธนานันต์

รศ.ดร. นฤมล ธนานันต์

นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ ()

รศ.ดร. นฤมล ธนานันต์


นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
()
อ. จิตติมา กอหรั่งกูล

อ. จิตติมา กอหรั่งกูล

นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ ()

อ. จิตติมา กอหรั่งกูล


นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
()

หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

อ. ลัดดาวัลย์  กงพลี

อ. ลัดดาวัลย์ กงพลี

นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ()

อ. ลัดดาวัลย์ กงพลี


นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
()
ผศ. กนกวรรณ ปุณณะตระกูล

ผศ. กนกวรรณ ปุณณะตระกูล

นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ()

ผศ. กนกวรรณ ปุณณะตระกูล


นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
()
อ. วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์

อ. วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์

นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ()

อ. วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์


นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
()

หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

อ.ดร. นพมาศ ประทุมสูตร

อ.ดร. นพมาศ ประทุมสูตร

ฟิสิกส์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) (noppamas.pra@vru.ac.th)

อ.ดร. นพมาศ ประทุมสูตร


ฟิสิกส์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
(noppamas.pra@vru.ac.th)
ผศ. โยธิน กัลยาเลิศ

ผศ. โยธิน กัลยาเลิศ

ฟิสิกส์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) ()

ผศ. โยธิน กัลยาเลิศ


ฟิสิกส์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
()
อ.ดร. วิชัย กองศรี

อ.ดร. วิชัย กองศรี

ฟิสิกส์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) ()

อ.ดร. วิชัย กองศรี


ฟิสิกส์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
()

หลักสูตรมาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ

อ.ดร. ณภัทณ์จันทร์ ด่านสวัสดิ์

อ.ดร. ณภัทณ์จันทร์ ด่านสวัสดิ์

มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (napattchan@vru.ac.th)

อ.ดร. ณภัทณ์จันทร์ ด่านสวัสดิ์


มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ
(napattchan@vru.ac.th)
ผศ. วรายุทธ์ อัครพัฒนพงษ์

ผศ. วรายุทธ์ อัครพัฒนพงษ์

มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ ()

ผศ. วรายุทธ์ อัครพัฒนพงษ์


มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ
()
ผศ.ดร. เยาวภา แสงพยับ

ผศ.ดร. เยาวภา แสงพยับ

มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ ()

ผศ.ดร. เยาวภา แสงพยับ


มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ
()