บุคลากรสายวิชาการ

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา


ผศ.ดร. ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
(pannraphat@vru.ac.th)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


นางสาว มณทิพย์ จันทร์แก้ว


ดร. นิสา พักตร์วิไล
(nisa@vru.ac.th)


นางสาว ณัฐสิมา โทขันธ์


นาย วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา

ศูนย์วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์ประยุกต์


นางสาว นพมาศ ประทุมสูตร
(noppamas.pra@vru.ac.th)


นางสาว เบญจมาศ แก้วนุช
(banben9954@gmail.com)


นาย โยธิน กัลยาเลิศ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย


นางสาว พชรกมล กลั่นบุศย์


นางสาว บุษยา จูงาม


นาง จินต์จุฑา ขำทอง


นาง อรวรรณ ขำนาญพุดซา

สำนักงานคณบดี

โภชนาการและการกำหนดอาหาร


นางสาว ศกุนตาล์ มานะกล้า


นางสาว ใยแพร ชาตรี


นางสาว จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง


นางสาว ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์
(pattamaporn@vru.ac.th)


นางสาว สุจา​ริณี​ สังข์​วรรณะ​

คณิตศาสตร์ประยุกต์


นางสาว สิโรรัตน์ จั่นงาม


นางสาว จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง
()


นางสาว ณัฐกาญจน์ นำพันธุ์วิวัฒน์
(nattakarn.num@vru.ac.th)


นาย ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์
(nuttapong@vru.ac.th)


ผศ.ดร. ดรุณี หันวิสัย
(darunee.hun@vru.ac.th)


นางสาว ณภัทณ์จันทร์ ด่านสวัสดิ์
(napattchan@vru.ac.th)


นางสาว วิริยาภรณ์ กล่อมสังข์เจริญ
(wiriyabhorn@vru.ac.th)


นางสาว ฐิติมา เกษาหอม
(thiti.kesa@gmail.com)


ดร. สุภาวิณี ขันคำ
(supawinee@vru.ac.th)


อ.ดร. นพรัตน์ ไวโรจนะ
(Nopparat@vru.ac.th)


นาย คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
(kachin@vru.ac.th)


นางสาว สุนันทา ศรีโสภา
(sunanta.sri@vru.ac.th)

เทคโนโลยีสารสนเทศ


นาย กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
(kittisak.sing@vru.ac.th)


นาง มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
(matchakan@vru.ac.th)


นาง ไพรินทร์ มีศรี
(phairin@vru.ac.th)

มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ


นาย วรายุทธ์ อัครพัฒนพงษ์

คหกรรมศาสตร์

นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาว ศิรภัสสร พันธะสา

นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์


นางสาว สุรินทร์ อุ่นแสน

วิทยาการคอมพิวเตอร์


นางสาว ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์


นาย วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
(wiwat@vru.ac.th)


นาย วิศรุต ขวัญคุ้ม
(wisrut@vru.ac.th)

เคมี


ดร. ณพัฐอร บัวฉุน
()


นาง ณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร


ดร. มานะ ขาวเมฆ
(mana@vru.ac.th)


นาย ปรินทร เต็มญารศิลป์
()


นางสาว สุวิมล สืบค้า

เทคโนโลยีชีวภาพ


ผศ.ดร. พรรณวิภา แพงศรี
(phanwipa@vru.ac.th)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำหรับ อ. ที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะ)