ทำเนียบบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร. ปุณยนุช นิลแสง
ผศ.ดร. ปุณยนุช นิลแสง

suthasinee@vru.ac.th

ผศ.ดร. ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
ผศ.ดร. ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

pannraphat@vru.ac.th

รศ.ดร. ศศมล ผาสุข
รศ.ดร. ศศมล ผาสุข

sasamol@vru.ac.th

ผศ. มณทิพย์ จันทร์แก้ว
ผศ. มณทิพย์ จันทร์แก้ว

montip@vru.ac.th

ผศ.ดร. นิสา พักตร์วิไล
ผศ.ดร. นิสา พักตร์วิไล

nisa@vru.ac.th

ผศ.ดร. ณัฐสิมา โทขันธ์
ผศ.ดร. ณัฐสิมา โทขันธ์

natsima@vru.ac.th

ผศ.ดร. วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
ผศ.ดร. วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา

weerawat@vru.ac.th

ผศ.ดร. ขนิษฐา ภมรพล
ผศ.ดร. ขนิษฐา ภมรพล

kanittha@vru.ac.th

อ. ณหทัย โชติกลาง
อ. ณหทัย โชติกลาง

jearb_14@hotmail.com

อ.ดร. ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน
อ.ดร. ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน

Natagarn@vru.ac.th

ผศ.ดร. นพมาศ ประทุมสูตร
ผศ.ดร. นพมาศ ประทุมสูตร

noppamas.pra@vru.ac.th

ผศ. โยธิน กัลยาเลิศ
ผศ. โยธิน กัลยาเลิศ

yotin@vru.ac.th

อ.ดร. วิชัย กองศรี
อ.ดร. วิชัย กองศรี

wichai@vru.ac.th

ผศ. เอกชัย จงเสรีเจริญ
ผศ. เอกชัย จงเสรีเจริญ

ekachai@vru.ac.th

อ. ชลลดา พละราช
อ. ชลลดา พละราช

chonlada.pa@vru.ac.th

อ. พชรกมล กลั่นบุศย์
อ. พชรกมล กลั่นบุศย์

patcharakamon@vru.ac.th

อ.ดร. บุษยา จูงาม
อ.ดร. บุษยา จูงาม

busaya@vru.ac.th

อ.ดร. จินต์จุฑา ขำทอง
อ.ดร. จินต์จุฑา ขำทอง

chinchuta@vru.ac.th

อ. อรวรรณ ชำนาญพุดซา
อ. อรวรรณ ชำนาญพุดซา

orawan.cham@vru.ac.th

อ. ขวัญแข หนุนภักดี
อ. ขวัญแข หนุนภักดี

khwankhae@vru.ac.th

ผศ.ดร. วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์
ผศ.ดร. วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์

watcharaporn@vru.ac.th

อ.ดร. อมตา อุตมะ
อ.ดร. อมตา อุตมะ

amata@vru.ac.th

ผศ. ศกุนตาล์ มานะกล้า
ผศ. ศกุนตาล์ มานะกล้า

sakunta@vru.ac.th

อ. ใยแพร ชาตรี
อ. ใยแพร ชาตรี

yaiprae@vru.ac.th

อ. จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง
อ. จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง

Jutawan@vru.ac.th

ผศ. ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์
ผศ. ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์

pattamaporn@vru.ac.th

อ. สุจา​ริณี​ สังข์​วรรณะ​
อ. สุจา​ริณี​ สังข์​วรรณะ​

sujarinee@vru.ac.th

อ.ดร. สัจนา พัฒนาศักดิ์
อ.ดร. สัจนา พัฒนาศักดิ์

satjana@vru.ac.th

อ. นันทิภา แก้วลีลาวรรณ
อ. นันทิภา แก้วลีลาวรรณ

nuntipa@vru.ac.th

อ. สิโรรัตน์ จั่นงาม
อ. สิโรรัตน์ จั่นงาม

sirorath@vru.ac.th

ผศ. จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง
ผศ. จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง

jutarat@vru.ac.th

อ.ดร. ณัฐกาญจน์ นำพันธุ์วิวัฒน์
อ.ดร. ณัฐกาญจน์ นำพันธุ์วิวัฒน์

nattakarn.num@vru.ac.th

อ. ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์
อ. ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์

nuttapong@vru.ac.th

ผศ.ดร. ดรุณี หันวิสัย
ผศ.ดร. ดรุณี หันวิสัย

darunee.hun@vru.ac.th

อ. วิริยาภรณ์ กล่อมสังข์เจริญ
อ. วิริยาภรณ์ กล่อมสังข์เจริญ

wiriyabhorn@vru.ac.th

อ.ดร. ฐิติมา เกษาหอม
อ.ดร. ฐิติมา เกษาหอม

thiti.kesa@gmail.com

อ.ดร. สุภาวิณี ขันคำ
อ.ดร. สุภาวิณี ขันคำ

supawinee@vru.ac.th

อ.ดร. นพรัตน์ ไวโรจนะ
อ.ดร. นพรัตน์ ไวโรจนะ

Nopparat@vru.ac.th

รศ. คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
รศ. คชินทร์ โกกนุทาภรณ์

kachin@vru.ac.th

อ.ดร. สุนันทา ศรีโสภา
อ.ดร. สุนันทา ศรีโสภา

sunanta.sri@vru.ac.th

อ. มัชฌกานต์  เผ่าสวัสดิ์
อ. มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์

matchakan@vru.ac.th

ผศ. ไพรินทร์ มีศรี
ผศ. ไพรินทร์ มีศรี

phairin@vru.ac.th

ผศ. อมีนา ฉายสุวรรณ
ผศ. อมีนา ฉายสุวรรณ

ameena@vru.ac.th

อ. ไชย มีหนองหว้า
อ. ไชย มีหนองหว้า

kawachai@gmail.com

ผศ. ทักษิณา วิไลลักษณ์
ผศ. ทักษิณา วิไลลักษณ์

taksina@vru.ac.th

ผศ. กมลมาศ วงษ์ใหญ่
ผศ. กมลมาศ วงษ์ใหญ่

kamolmas@vru.ac.th

ผศ. อิงอร วงษ์ศรีรักษา
ผศ. อิงอร วงษ์ศรีรักษา

ing_orn@vru.ac.th

ผศ. อัจจิมา มั่นทน
ผศ. อัจจิมา มั่นทน

atchima@vru.ac.th

อ. ชุมพล จันทร์ฉลอง
อ. ชุมพล จันทร์ฉลอง

choompon.jan@vru.ac.th

ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน

kittisak.sing@vru.ac.th

ผศ. วรายุทธ์ อัครพัฒนพงษ์
ผศ. วรายุทธ์ อัครพัฒนพงษ์

varayut@vru.ac.th

ผศ.ดร. เยาวภา แสงพยับ
ผศ.ดร. เยาวภา แสงพยับ

yaowapa.saeng@vru.ac.th

อ.ดร. สินีนาถ สุขทนารักษ์
อ.ดร. สินีนาถ สุขทนารักษ์

sineenart@vru.ac.th

อ. พัชรลักษณ์ วัฒนไชย
อ. พัชรลักษณ์ วัฒนไชย

patcharalak@vru.ac.th

อ.ดร. จุรีมาศ ดีอำมาตย์
อ.ดร. จุรีมาศ ดีอำมาตย์

jureemart@vru.ac.th

ผศ. เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
ผศ. เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา

Benjang@vru.ac.th

รศ.ดร. มนัญญา คำวชิระพิทักษ์
รศ.ดร. มนัญญา คำวชิระพิทักษ์

manunya@vru.ac.th

อ. ลัดดาวัลย์  กงพลี
อ. ลัดดาวัลย์ กงพลี

Laddawan.kong@vru.ac.th

ผศ. กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
ผศ. กนกวรรณ ปุณณะตระกูล

kanokwan@vru.ac.th

อ. วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์
อ. วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์

veerasak@vru.ac.th

อ. ศิรภัสสร พันธะสา
อ. ศิรภัสสร พันธะสา

sirapassorn@vru.ac.th

ผศ.ดร. รัตถชล อ่างมณี
ผศ.ดร. รัตถชล อ่างมณี

rattachon@vru.ac.th

ผศ.ดร. ตีรณรรถ ศรีสุนนท์
ผศ.ดร. ตีรณรรถ ศรีสุนนท์

treeranut@vru.ac.th

อ. สมคิด ตันเก็ง
อ. สมคิด ตันเก็ง

somkid.tan@vru.ac.th

ผศ. เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์
ผศ. เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์

sethapong@vru.ac.th

อ. ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส
อ. ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส

pannarat@vru.ac.th

อ. อรรถพร ธนูเพ็ชร์
อ. อรรถพร ธนูเพ็ชร์

Athaporn@vru.ac.th

อ. อุทัย สำรวมจิตร์
อ. อุทัย สำรวมจิตร์

uthai.sum@vru.ac.th

ผศ. ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์
ผศ. ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์

nattila@vru.ac.th

ผศ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
ผศ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

wiwat@vru.ac.th

อ. วิศรุต ขวัญคุ้ม
อ. วิศรุต ขวัญคุ้ม

wisrut@vru.ac.th

อ.ดร. ดาวรถา วีระพันธ์
อ.ดร. ดาวรถา วีระพันธ์

Daorathar@vru.ac.th

อ.ดร. ประณมกร อัมพรพรรดิ์
อ.ดร. ประณมกร อัมพรพรรดิ์

pranomkorn@vru.ac.th

อ. ชวลิต โควีระวงศ์
อ. ชวลิต โควีระวงศ์

chavalit@vru.ac.th

อ. ณัฐรดี อนุพงค์
อ. ณัฐรดี อนุพงค์

natradee@vru.ac.th

ผศ.ดร. ณพัฐอร บัวฉุน
ผศ.ดร. ณพัฐอร บัวฉุน

napattaorn@vru.ac.th

ผศ.ดร. ณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร
ผศ.ดร. ณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร

nathakamolwan@vru.ac.th

รศ.ดร. มานะ ขาวเมฆ
รศ.ดร. มานะ ขาวเมฆ

mana@vru.ac.th

อ.ดร. ปรินทร เต็มญารศิลป์
อ.ดร. ปรินทร เต็มญารศิลป์

parinthorn@vru.ac.th

อ.ดร. สุวิมล สืบค้า
อ.ดร. สุวิมล สืบค้า

suwimon@vru.ac.th

อ.ดร. พชรวรรณ รัตนทรงธรรม
อ.ดร. พชรวรรณ รัตนทรงธรรม

pacharawan@vru.ac.th

ผศ.ดร. พรรณวิภา แพงศรี
ผศ.ดร. พรรณวิภา แพงศรี

phanwipa@vru.ac.th

ผศ.ดร. วัฒนา อัจฉริยะโพธา
ผศ.ดร. วัฒนา อัจฉริยะโพธา

wattana@vru.ac.th

ผศ. ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์
ผศ. ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์

nathapong@vru.ac.th

ผศ.ดร. มัทนภรณ์ ใหม่คามิ
ผศ.ดร. มัทนภรณ์ ใหม่คามิ

mattanaporn@vru.ac.th

ผศ.ดร. ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
ผศ.ดร. ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์

duangduan@vru.ac.th

รศ.ดร. นฤมล ธนานันต์
รศ.ดร. นฤมล ธนานันต์

narumol394@gmail.com

อ. จิตติมา กอหรั่งกูล
อ. จิตติมา กอหรั่งกูล

jittima@vru.ac.th