ลำดับ ข่าวข่าวสำหรับนักศึกษา วันที่ประกาศ
1 ปฏิทินการลงทะเบียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563
19/มิ.ย./2563
2 ปฏิทินการลงทะเบียนของนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563
19/มิ.ย./2563