ลำดับ ข่าวข่าวสำหรับนักศึกษา วันที่ประกาศ
1 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2563
10/ก.ค./2563
2 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2563
10/ก.ค./2563
3 ปฏิทินการลงทะเบียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563
19/มิ.ย./2563
4 ปฏิทินการลงทะเบียนของนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563
19/มิ.ย./2563