ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ. 2566

ลำดับ ตัวชี้วัด/ประเด็นคำถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ลิงค์หรือ URL ข้อมูล
O1 โครงสร้าง

o    แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
   หน่วยงาน*
o    แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

 • โครงสร้างองค์กร
 • O2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
  o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งรูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
 • บอร์ดบริหาร
 • สายตรงผู้บริหาร
 • O3 อำนาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
 • อำนาจหน้าที่
 • O4 แผนยุทธ์ศาสต์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า1 ปี
  o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
  o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม
 • แผนกลยุทธคณะวิทย์-ปี 60-64 ปรับปรุงปีงบ62
 • แผนกลยุทธ-ปี-60-64คณะวิทย์ปรับปรุงตามแผนมหาวิทยาลัยปีงบ63.pdf
 • แผนปฏิบัติการคณะวิทย์ปี 2563
 • การวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้าเพื่อวินิจฉัยและกำหนดกลยุทธ์
 • แผนยุทธศาสตร์คณะวิทย์ปี 60-64
 • แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2565
 • แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 65-69
 • O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
  o ที่อยู่หน่วยงาน
  o หมายเลขโทรศัพท์
  o หมายเลขโทรสาร
  o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  o แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 • ติดต่อเรา
 • O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 • ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
  o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น
 • เว็บคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
 • ภาพกิจกรรม
 • facebookคณะ
 • O8 Q&A o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A)ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
 • เว็บคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
 • Q&A
 • O9 Social Network o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
 • facebookคณะ
 • Youtubeคณะ
 • O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย

  o    แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

  O11 แผนดำเนินงานประจำปี o แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
  o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
  o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
 • แผนปฏิบัติการคณะวิทย์ปี 2563
 • แผนดำเนินการประจำปี 64
 • แผนปฏิบัติราชการ Action Plan มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2565
 • O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
  o มีเนื้อหาหรือรายละเอียด ความก้าวหน้ายกตัว อย่างเช่นความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
  o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำรอบ 6 เดือน ปี64
 • รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 • O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
  o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
  o เป็นรายงานผลของปี
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
 • O14 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
 • คู่มือจัดระบบการเรียนการสอน
 • O15 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
  o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
 • ขั้นตอนการจองห้องประชุม (Flow chat)
 • ขั้นตอนการจองรถยนต์ (Flow chat)
 • ขั้นตอนการขอยืมอุปกรณ์ (Flow chat)
 • O16 ข้อมูลเชิงสถิติ o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
  o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก
 • สถิติการใช้ห้องประชุมติการใช้ห้องประชุม
 • สถิติการใช้รถยนต์
 • สถิติการใช้ห้องประชุม ประจำปี 64
 • สถิติการใช้รถยนต์ ประจำปี 64
 • สถิติการใช้รถยนต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สถิติการใช้ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
  o เป็นรายงานผลของปี
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย
 • ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อคณะในทุกมิติ ปี65
 • O18 E-Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
  o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 • ระบบจัดการยานพาหนะ
 • O19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
  o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
  o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ
 • แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2566
 • O20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น ประกาศเชิญชวนประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
  o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี
 • ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2566
 • O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
  o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
  o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
  o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
 • O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
  o มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
  o เป็นรายงานผลของปี
 • ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน
  o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
  o เป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • เว็บไซต์งานบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
 • แผน & การบริหารงานบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล o แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
  o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • เว็บไซต์งานบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
 • แผน & การบริหารงานบุคคล
 • ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัย
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • O25 หลักเกรณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  o การพัฒนาบุคลากร
  o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • เว็บไซต์งานบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
 • แผน & การบริหารงานบุคคล
 • ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัย
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา
  o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
 • เว็บไซต์งานบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
 • O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัย
 • O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
  o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่นจำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)
  o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี
 • ไม่มีเรื่องร้องเรียน
 • O30 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
  o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • O31 ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

  o    เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
  o    มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o    เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ.2566 (ปีงบประมาณ) 
  *ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ.2566

 • ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy ของมหาวิทยาลัย
 • O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

  o    แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
  o    เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
  o    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566 (ปีงบประมาณ)

  O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

  o    แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  o    เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ.2566

  O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
  o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
  o เป็นการดำเนินการในปี
 • Valaya-ITA นโยบายการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • O35 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
  o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
  o เป็นการดำเนินการในปี
 • Valaya-ITA นโยบายการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
  o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรมงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
  o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี
 • Valaya-ITA นโยบายการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่นความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
  o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี
 • Valaya-ITA นโยบายการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล การดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
  o ใช้รายงานผลของปี
 • รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  o    แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*
  o    แสดงข้อกำหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  o    *กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง

 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
 • O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

  o    แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย
      (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
      (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
      (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
  o    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566 (ปีงบประมาณ)

  O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  o แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง

  o แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง

  O42 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
  o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
 • Valaya-ITA นโยบายการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • มาตรการและแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วม
 • O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอียดการนำ มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
  o เป็นการดำเนินการในปี
 • Valaya-ITA นโยบายการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์