ITA นโยบายการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ตารางการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินงาน รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ลำดับ ตัวชี้วัด/ประเด็นคำถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ลิงค์หรือ URL ข้อมูล
O1 โครงสร้าง ●แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
●ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่นสำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
 • โครงสร้างองค์กร
 • O2 ข้อมูลผู้บริหาร ●แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
  ●ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ บริหารของหน่วยงาน
 • บอร์ดบริหาร
 • สายตรงผู้บริหาร
 • O3 อำนาจหน้าที่ ●แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
 • อำนาจหน้าที่
 • O4 แผนยุทธ์ศาสต์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ●แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
  ●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
  ●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
 • แผนกลยุทธคณะวิทย์-ปี 60-64 ปรับปรุงปีงบ62
 • แผนกลยุทธ-ปี-60-64คณะวิทย์ปรับปรุงตามแผนมหาวิทยาลัยปีงบ63.pdf
 • แผนปฏิบัติการคณะวิทย์ปี 2563
 • O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
  ●ที่อยู่หน่วยงาน
  ●หมายเลขโทรศัพท์
  ●หมายเลขโทรสาร
  ●ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  ●แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 • ติดต่อเรา
 • O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ●แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 • ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กฎหมายอื่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
  ●เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2563
 • เว็บคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
 • ภาพกิจกรรม
 • facebookคณะ
 • O8 Q&A ●แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม -ตอบเป็นต้น
  ●สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน( ได้ด้วยเบราเซอร์ทุกตัว )
 • Q&A
 • เว็บคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
 • O9 Social Network ●แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Youtube เป็นต้น
  ●สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 • facebookคณะ
 • ํYoutubeคณะ
 • O10 แผนดำเนินงานประจำปี ●แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
  ●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
  ●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
 • แผนปฏิบัติการคณะวิทย์ปี 2563
 • O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ●แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนิน งานประจำปี
  ●มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น ●เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
  ●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
 • ตัวชี้วัดโครงการ-2563 ไตรมาส 1
 • ตัวชี้วัดโครงการ-2563 ไตรมาส 2
 • ตัวชี้วัดเป้าประสงค์-2563 ไตรมาส 2
 • ตัวชี้วัดเป้าประสงค์-2563 ไตรมาส 2
 • O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ●แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจาปี
  ●มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ ดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็นต้น
  ●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
 • รายงานติดตามผลงาน
 • O13 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน ●แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้า หน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  ●มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
 • คู่มือจัดระบบการเรียนการสอน
 • คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
 • ทุนการศึกษา (Flow chat)
 • O14 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ ●แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
  ●มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
 • ขั้นตอนการจองห้องประชุม (Flow chat)
 • ขั้นตอนการจองรถยนต์ (Flow chat)
 • ขั้นตอนการขอยืมอุปกรณ์ (Flow chat)
 • O15 ข้อมูลเชิงสถิติ(ตุลาคม 62 – มีนาคม 63) ●แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
  ●เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
 • สถิติการใช้ห้องประชุมติการใช้ห้องประชุม
 • สถิติการใช้รถยนต์
 • O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ●แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
  ●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสี
 • O17 E-Service ●แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตาม อำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
  ●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 • ระบบจัดการยานพาหนะ
 • ระบบอบรมหลักสูตรระยะสั้น
 • O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ●แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ที่มีระยะ 1 ปี
  ●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
  ●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ ใช้ในปี พ.ศ. 2563
 • กนผ-02-ปี-63 คณะวิทย์
 • O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 ●แสดงความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปี
  ●มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น
  ●เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2563
 • ตัวชี้วัดโครงการ-2563 ไตรมาส 2
 • O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ●แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ●มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่นผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธฺ์ตามเป้าหมายเป็นต้น
  ●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
 • รายงานตัวชี้วัดโครงการปีงบ 62 ไตรมาส 4
 • รายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ปี62 ไตรมาส 4
 • O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ●แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการตัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  ●เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563
 • แผนปี2562
 • แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ2563
 • O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ●แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการตัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ปะรกาศเชิญชวนประกาศการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น
  ●เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563
 • ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
 • O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ●แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
  ●มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่นงานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรืข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้างเป็นต้น
  ●จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน(กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
  ●เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
 • O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ●แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
  ●มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
  ●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
  ●แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
  ●มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
  ●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
 • ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ●แสดงนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ที่มี จุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม
  ●เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับ มอบหมาย หรือ นโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
  ●เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ●แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่นการวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น
  ●เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อO25
  ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O27 หลักเกรณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ●แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่นการวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น
  ●เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ O25
  ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ●แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ●มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
  ●เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562
 • รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
 • O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ●แสดงคู่มือหรือแนวทางการ ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  ●มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่นรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ●แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
  ●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ●แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  ●มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
  ●เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ●แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
  ●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ●แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผลเป็นต้น
  ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
 • การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ●แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์ หรือ คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
  ●ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
 • นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ●แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
  ●เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
  ●เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ.2563
 • ภาพกิจกรรมประชุมเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสสุจริต ประจำปี 2562
 • O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ●แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
  ●มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
  ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ●แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผล ประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
  ●เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
  ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ●แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
  ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ●แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
  ●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรมงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
  ●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ ใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน ●แสดงความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ●มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าช่นความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
  ●เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2563
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ●แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  ●มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล การดำเนินการ เช่น ผลการดำเนิน การโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
  ●ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562
 • รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • O42 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน ●แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
  ●มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
  ●มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
  O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน ●แสดงผลการดำเนินการตาม มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน