สายตรงผู้บริหาร

ผศ.ดร. ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทรศัพท์ : 09-2265-8433

อีเมล์ : pannraphat@vru.ac.th