การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 18 กันยายน 2566ผศ.ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้อง SLB 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#vru
#valaya
#วไลยอลงกรณ์
#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้
#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ
#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

18 กันยายน 2566
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย