มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจีน หลักสูตรการใช้ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

วันที่ 18 กัยายน 2566รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาท ในการปฐมนิเทศนักศึกษาจีน หลักสูตรการใช้ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ ห้องนิลปัทม์ ชั้น 4 อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#vru
#valaya
#วไลยอลงกรณ์
#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้
#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ
#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

18 กันยายน 2566
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย