การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 15 กัยายน 2566รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมบัณฑิต 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
#vru
#valaya
#วไลยอลงกรณ์
#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้
#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ
#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

15 กันยายน 2566
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย