ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ/หลักสูตรระยะสั้น

วันที่ 15 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ประธานการประชุมการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ/หลักสูตรระยะสั้น โดยมีคณาจารย์ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและนำเสนอหลักสูตร ณ ห้อง SLB 302 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
#vru
#valaya
#วไลยอลงกรณ์
#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้
#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ
#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

15 กันยายน 2566
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย