• แบบฟอร์ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  97 ประกาศคณะวิทย์ฯ-OKR-2564
  98 ขออนุญาตไปราชการโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย
  99 บันทึกข้อความขอนุมัติโครงการใหม่
  100 เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566
  101 แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการกระบวนการวิทย์
  102 แบบฟอร์มขอใช้ห้อง-Scitech-innovation
  103 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอนเพื่อชุมชนผ่านระบบดิจิตอล
  104 คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแล ประจำปี 2565
  105 คู่มือการติดตั้งเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บน SmartPhone
  106 แบบฟอร์มเบิกค่าสอน ภาคพิเศษ
  107 TEMPLATE VRU
  108 คู่มือการตั้งค่าการเชื่อมต่อ VRUONE.1x บนPC