พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท คอมเมิร์ซ โซลูชั่นส์

วันจันทร์ที่ 16  ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท คอมเมิร์ซ โซลูชั่นส์ จำกัด โดย ผศ.ดร .เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์ หัวหน้าหลักสูตร และอาจารย์หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องประชุมการเวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 ตุลาคม 2566
ห้องประชุมการเวก