อบรมการทำอาหารไทยให้ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยฟุคุอิ (Fukui University of Technology) ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ผศ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล , ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา และ ผศ.ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์ อบรมการทำอาหารไทยให้ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟุคุอิ (Fukui University of Technology) ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง SCC - Coffee Lab ชั้น 1  อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

20 สิงหาคม 2566
ณ ห้อง SCC - Coffee Lab ชั้น 1 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์