รับการตรวจประเมิน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 
อาจารย์สุนันทา คเชศะนันทน์     ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์             กรรมการ
ผศ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน            กรรมการ    
อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปะรัศมี        กรรมการและเลขานุการ

17 สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี