สาขาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2565
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
1.รศ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล  ประธานกรรมการ
2.ผศ.ดร.คมกฤษณ์  แสงเงิน. กรรมการ
3.ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง  กรรมการและเลขานุการ
4.น.ส.สุพิณยา อรุณจันทร์  ผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นกรรมการตรวจประเมิน ณ 5106 (ห้องกาแฟ)

21 มิถุนายน 2566
ห้อง 5106 (ห้องกาแฟ)