กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกลไก BCG Economy Model

กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกลไก BCG Economy Model
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมกระถางเพาะชำจากปุ๋ยผักตบชวา(ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม)
16 มิย 66 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โดย
ผศ.ดร.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์
ผศ.ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์
อ.ดร.ณัฐกานต์ ทองพันธ์ุพาน
อ.ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม

16 มิถุนายน 2566
โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี