ต้อนรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับการเยี่ยมชมครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการต่างๆ

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 
    ผศ.ดร. นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมทีมงานต้อนรับ ผศ.ดร. ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะ สำหรับการเยี่ยมชมครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการต่างๆ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#วไลยอลงกรณ์ #Valaya

6 พฤษภาคม 2565
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี