อบรมการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมอบรม อบรมการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับคณาจารย์และบุคลากร ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 ณ ห้อง Science Process Skill Laboratory

19 ตุลาคม 2564
ห้อง Science Process Skill Laboratory