คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศึกษาดูงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศึกษาดูงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex)  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 ธันวาคม 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์