History

2520

ปี พ.ศ. 2520

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนฐานะเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้รวมหมวดวิชาต่างๆที่มีอยู่เดิมเข้าไว้ด้วยกันได้แก่
   - หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
   - หมวดวิชาคณิตศาสตร์
   - หมวดวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
   - หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
   - หมวดวิชาหัตถศึกษา
   - หมวดวิชาเกษตรศาสตร์
โครงสร้างการบริหารมีหัวหน้าคณะเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ส่วนภายในคณะประกอบด้วยภาควิชาซึ่งบริหารโดยหัวหน้าภาควิชา ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ภาควิชาได้แก่
   - ภาควิชาเกษตรศาสตร์
   - ภาควิชาคณิตศาสตร์
   - ภาควิชาเคมี
   - ภาควิชาชีววิทยา
   - ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   - ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
   - ภาควิชาพลศึกษา
   - ภาควิชาสุขศึกษา
   - ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์
คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการศึกษาโดยผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต